Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2017-09-25 16:30:00

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i American Association for the Advancement of Science (AAAS), największe na świecie wielodyscyplinarne stowarzyszenie naukowe, do 31 grudnia br. czekają na zgłoszenia kandydatów do trzeciego konkursu o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową (PLUS).

Celem Nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych. Nagroda, ustanowiona w 2013 r. przyznawana jest parze naukowców – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w USA – za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem wspólnych badań.

Kandydaci do Nagrody mogą być zgłaszani przez wszystkich aktywnych członków polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego. W konkursie dopuszczane są również autonominacje. Nagroda może być przyznana we wszystkich obszarach nauki, z wyjątkiem sztuk pięknych. Wyboru laureatów dokonuje Jury złożone z wybitnych przedstawicieli polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego. Jury posiłkuje się opiniami ekspertów oceniających wnioski. Wysokość Nagrody wynosi równowartość 5 000 USD dla każdego z laureatów. Wyniki trzeciego konkursu zostaną ogłoszone w 2018 r. Nagroda zostanie wręczona jesienią 2018 r. w Waszyngtonie.

Ta nagroda podkreśla wagę polsko-amerykańskiej współpracy naukowej. Pokazuje, że owocem tej współpracy są wspaniałe osiągnięcia badawcze, które wynikają z połączenia unikalnych kompetencji naukowców, często niemożliwe do zrealizowania w pojedynkę. Mamy nadzieję, że sukcesy naszych laureatów będą inspiracją do prowadzenia wspólnych badań dla kolejnych naukowców – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

Laureatami pierwszego konkursu w 2015 r. zostaliprof. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Alexander Wlodawer z Narodowego Instytutu Raka w USA. Światowej sławy badacze, współpracujący ze sobą od prawie 30 lat, otrzymali Nagrodę za badania strukturalne białek o znaczeniu medycznym, które przyczyniły się do opracowania nowych terapii leczenia chorób człowieka, takich jak AIDS czy białaczka u dzieci.

Za każdym razem, gdy rozpoczynamy nowy konkurs jesteśmy pod wrażeniem zarówno jakości współpracy, jak i liczby polskich i amerykańskich badaczy rozwiązujących wspólnie problemy naukowe – zauważa Tom Wang, dyrektor ds. współpracy międzynarodowej AAAS, i dodaje - mamy nadzieję, że tak będzie również w przypadku kolejnych edycji Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej, która pozostanie świadectwem trwałej międzynarodowej kooperacji, przynoszącej od dekad korzyści po obu stronach Atlantyku.

Prof. Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu i prof. Douglas H. Turner z  Wydziału Chemicznego Uniwersytetu w Rochester w USA zostali zwycięzcami drugiej edycji Nagrody PLUS w 2016 roku. Wyróżnienie otrzymali za badania właściwości termodynamicznych, biologicznych i struktury kwasu rybonukleinowego (RNA) oraz syntezy chemicznej RNA. Naukowcy rozpoczęli współpracę ponad 30 lat temu.

***

The American Association for the Advancement of Science to międzynarodowa organizacja non-profit, której misją jest rozwijanie badań naukowych dla dobra ludzkości. Założenie AAAS w 1848 r. uważane jest za ukształtowanie się społeczności naukowej Stanów Zjednoczonych. Nauka od początku była obecna w historii Stanów Zjednoczonych, ale uczeni byli nieliczni i rozproszeni, zarówno geograficznie, jak i pod względem uprawianych dyscyplin. AAAS było pierwszym stowarzyszeniem ogólnonarodowym utworzonym w celu promowania rozwoju nauk ścisłych i inżynierii, a także reprezentowania interesów badaczy wszystkich dyscyplin.www.aaas.org

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Statutowe cele FNP to wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych oraz działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez przyznawanie indywidualnych nagród, stypendiów i grantów dla naukowców i zespołów badawczych. Fundacja aktywnie wspiera i promuje mobilność naukową i międzynarodową współpracę badawczą. www.fnp.org.pl

 
loguj