Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2018-06-14 07:55:00

Działalność i programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), mobilność naukowców, międzynarodowa wymiana studentów i doktorantów, bilateralna współpraca i partnerstwo akademickie – to główne tematy Dnia z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w Gdańsku, który odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim. Organizatorami są trzy pomorskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

 

Dzień z NAWA odbędzie się 14 czerwca 2018 r. na Wydziale Biologii UG (Bałtycki Kampus UG w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 59).

Otwarcie spotkania z udziałem przedstawicieli NAWA, władz Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozpocznie się o godz. 11.00. Sesje i prezentacje – w godz. 11.30-14.45.

W godz. 12.10-12.30 zapraszamy na BRIEFING PRASOWY, który odbędzie się w holu Wydziału Biologii, z udziałem przedstawicieli NAWA, władz Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za granicą to jedno z głównych wyzwań, przed którymi stoją dziś polskie uczelnie. Odpowiedzią na te potrzeby było powołanie Narodowej Agencja Wymiany Akademickiej, która rozpoczęła działalność 1 października 2017 roku. Główne cele NAWA to wspieranie doskonałości naukowej, umiędzynarodowienie polskich uczelni i instytucji naukowych, promocja Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz promocja języka polskiego i kultury za granicą.

Dla uczestników Dnia z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na Uniwersytecie Gdańskim przygotowano prezentacje i spotkania na temat działalności i programów NAWA, mobilności naukowców, międzynarodowej wymiany studentów i doktorantów, programów stypendialnych, uznawalności wykształcenia, współpracy międzynarodowej, akademickim partnerstwie bilateralnym oraz programach promujących akademicką wymianę studentów i naukowców.

W Dniu z NAWA na UG udział wezmą naukowcy i studenci zainteresowani wymianą zagraniczną i programami mobilności, przedstawiciele uczelni zajmujących się zagadnieniami internacjonalizacji, działaniami promocyjnymi, rekrutacyjnymi oraz obsługą międzynarodowych projektów.

 

Informacje o NAWA:


Uczelnie organizujące Dzień z NAWA:

 

UNIWERSYTET GDAŃSKI jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce i  uniwersyteckich liderów. Wysoką naukową pozycję Uniwersytetu Gdańskiego umacniają osiągnięcia kadry akademickiej UG –międzynarodowe i krajowe projekty naukowe, znacząca cytowalność i rozpoznawalność w  międzynarodowych bazach naukowych, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, wysoka ocena parametryczna. Uniwersytet Gdański jako jedna z dwóch uczelni w Polsce aż dwukrotnie znalazł się w gronie  laureatów jednego z najbardziej prestiżowych programów – Międzynarodowe Agendy Badawcze i uzyskał finansowanie na utworzenie dwóch ośrodków Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych.  Według rankingu Narodowego Centrum Nauki UG pozostaje w czołówce polskich uczelni pozyskujących najwięcej środków na krajowe i międzynarodowe projekty naukowe i badawczo-rozwojowe, a w 2017 roku zajął trzecie miejsce w Polsce wśród ośrodków badawczych zgłaszających najwięcej wynalazków do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Umiędzynarodowienie uczelni jest jednym z priorytetów Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnia współpracuje z ośrodkami naukowo-badawczymi i szkołami wyższymi z niemal całego świata, m.in. w ramach ponad 700 podpisanych bilateralnych umów dotyczących wymiany zagranicznej naukowców, studentów i doktorantów. Kształcenie wielojęzykowe i międzykulturowe studentów Uniwersytetu jest jednym z najważniejszych zadań, wynikającym z  uczestnictwa w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz potrzeby umożliwienia absolwentom zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Obecnie na Uniwersytecie Gdańskim studiuje łącznie niemal 700 studentów oraz 55 doktorantów z zagranicy. Ponad 400 studentów studiuje w ramach pełnego cyklu studiów na zasadach odpłatnych, a także bezpłatnie z Kartą Polaka, obywatelstwem UE, jako stypendyści polskiego rządu i innych programów stypendialnych, takich jak Stypendia dla Polonii, Stypendium im. Stanisława Banacha, Stypendia im. Ignacego Łukasiewicza czy Program „Młodzi Naukowcy”. Ponad 200 studentów z  zagranicy,  przebywa na UG w ramach programu ERASMUS+. Na Uniwersytet Gdański przyjechali niemal z całego świata. Największą grupę stanowią studenci z Ukrainy, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Hiszpanii i Niemiec, Włoch i Turcji. W tym roku w ramach programu  Erasmus+ wyjechało ponad 60 wykładowców UG, aby prowadzić zajęcia dydaktyczne w uczelniach partnerskich, UG gości natomiast 14  profesorów wizytujących.

Oferowane przez UG kierunki studiów w języku angielskim to m.in. International Business, European Business Administration, European and International Business Law, Financial analyst, a od nowego roku akademickiego będzie można studiować także Cultural Communication i Intercultural and Business Relations in Europe.

 

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY (GUMed) jest ważnym ośrodkiem badawczym na mapie kraju i świata, w którym tworzy się wartościowe publikacje na najwyższym poziomie. Wysoka pozycja GUMed w rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej (mierzonej liczbą cytowań i publikacji), skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność naukowo-badawczą oraz znacząca pozycja kadry w środowisku naukowym w Polsce i na świecie to kryteria stanowiące o sukcesie stale rozwijającej się działalności naukowo-badawczej Uczelni. Potwierdzeniem tej wiodącej roli jest m.in. utworzenie w GUMed nowego ośrodka naukowego specjalizującego się w badaniach nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Uppsali.

Według najnowszego Rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy jest Gdański Uniwersytet Medyczny jest najlepszą polską uczelnią medyczną, ex aequo z Collegium Medicum UJ i 7 spośród wszystkich uczelni wyższych w kraju. O wysokiej jakości kształcenia i prac naukowo-badawczych świadczą oceny parametrycznej jednostek, plasujące 2 Wydziały GUMed (Lekarski; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed) w prestiżowej kategorii A+, a 2 kolejne (Farmaceutyczny; Nauk o Zdrowiu) w wysokiej kategorii A.

Ogromną wartością Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest umiędzynarodowienie. Studenci z zagranicy stanowią ponad 16% ogółu, co sprawia, że GUMed jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza. Dzięki dobrze rozwiniętej współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi i administracyjni mogą korzystać z bogatej oferty wymiany międzynarodowej. Do GUMed przyjeżdżają studenci z całego świata, by podjąć naukę w ramach programu ERASMUS+, jak również prowadzonym przez Uczelnię kierunkom w języku angielskim (lekarskim, pielęgniarstwie i dietetyce), kursom przygotowawczym oraz innym programom wymiany studenckiej. Najwięcej studentów pochodzi ze Szwecji, z Arabii Saudyjskiej, Kanady, Norwegii, Indii oraz Stanów Zjednoczonych. Również wielu pracowników naukowo-dydaktycznych GUMed corocznie wykłada na uczelniach zagranicznych oraz odbywa zagraniczne staże naukowe i szkolenia zawodowe.

 

POLITECHNIKA GDAŃSKA jest wiodącą uczelnią techniczną Polski Północnej. Pracownicy naukowi oraz absolwenci PG od wielu lat uczestniczą w życiu i rozwoju regionu. Z ich udziałem realizowane były i są flagowe  inwestycje, interdyscyplinarne projekty, mające wpływ na rozwój nowoczesnych technologii i poprawiające jakość życia społeczeństwa. W ostatnich latach szczególny nacisk kładziony jest na badania stosowane i rozwojowe, a wiele z nich realizowanych jest w międzynarodowych konsorcjach.

Uczelnia została wysoko oceniona podczas parametryzacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres 2013–2016. Spośród dziewięciu wydziałów PG dwa zostały wyróżnione najwyższą kategorią A+ (Wydział Chemiczny oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki). Kategorię A otrzymało siedem wydziałów (Wydział Architektury, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii).

PG od kilku lat stale awansuje i obecnie zajmuje wysokie miejsca w rankingach MNiSW i Perspektyw jako uczelnia najczęściej wybierana przez kandydatów na studia (listopad 2017) oraz na dziewiątym miejscu w najnowszym „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018”, zajmując jednocześnie czwartą pozycję w Polsce wśród uczelni technicznych. W trzeciej edycji Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, PG otrzymała największą w Polsce liczbę wyróżnień a jej absolwenci są w czołówce najlepiej zarabiających.

W 2017 roku Komisja Europejska przyznała PG prawo do posługiwania się logo HR Excellence in Research, przyznawanego instytucjom stwarzającym najlepsze warunki pracy i rozwoju dla badaczy w Europie.

Portal Times Higher Education uznał zabytkowy kampus Politechniki Gdańskiej, którego historia sięga 1904 roku, za jeden z dziesięciu najpiękniejszych w Europie.

Realizując cele strategiczne w obszarze internacjonalizacji Uczelnia aktywnie rozwija ofertę programową i współpracę w ramach sieci i konsorcjów międzynarodowych. Stale też podnosi poziom obsługi studentów i gości zagranicznych. PG oferuje studia w języku angielskim na 19 programach studiów I i II stopnia. Łącznie w chwili obecnej na PG studiuje 771 studentów zagranicznych, w tym 220 na programach wymiany międzynarodowej a pozostali na pełnym cyklu studiów. Studenci zagraniczni pochodzą z całego świata i reprezentują ponad 60 różnych narodowości.

 
loguj