Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2015-02-10 14:01:00
Ośmioro naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało dofinansowanie swoich projektów badawczych w ramach programów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 
 
W gronie laureatów programu MAESTRO 6 znalazł się projekt prof. dr hab. Janusza Raka z Wydziału Chemii zatytułowany „Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosensybilizatory uszkodzeń DNA”.  Konkurs MAESTRO jest konkursem na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 
 
W ramach konkursu HARMONIA 6 laureatami zostali:

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed) z projektem "Badania pangenomu pektynolitycznych bakterii z gatunków Dickeya solani i Pectobacterium wasabiae w celu identyfikacji genów warunkujących lepszą adaptację do wywoływania objawów chorobowych na ziemniaku w klimacie umiarkowanym".
 
Prof. dr hab. Michał Obuchowski (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed) z projektem „Mechanizm działania receptora GerA w przetrwalnikach B. subtilis".
 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Piotr Ossowski (Wydział Chemii) z projektem „Diamentowo-grafenowe heterostruktury sensoryczne”.
 
Dr hab. Wiesław Laskowski (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki) z projektem „Nowe fundamentalne ograniczenia korelacji o charakterze ściśle kwantowym. Różne definicje kwantowości i ich wzajemne relacje”.
 
Konkurs Harmonia przeznaczony jest na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.
 
 
W ramach konkursu SONATA BIS laureatami zostali:

Dr Andrea Lipińska (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed) z projektem "Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej".
 
Dr Tomasz Besta (Wydział Nauk Społecznych)  z projektem „Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą dla spostrzegania zarówno własnego Ja jak i przedstawicieli grup obcych”
 
Dr Marcin Pawłowski (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki) z projektem „Kwantowe przetwarzanie danych przy silnie ograniczonej pamięci i komunikacji”.
 
Konkurs SONATA BIS przeznaczony jest dla projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 
 
 
loguj