Rada Programowa:
prof. dr hab. Wiesław Długokęcki – przewodniczący,
prof. dr hab. Bernard Lammek,
dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG,
dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG,
dr Piotr Zieliński,
mgr Magdalena Nieczuja-Goniszewska,
mgr Łukasz Bień

Redaktor naczelny:
Tomasz Neumann

Skład i opracowanie graficzne:
Ka Leszczyńska

Korekta:
Aleksandra Pryczkowska

Wydawca:
Uniwersytet Gdański