Adres redakcji: Biblioteka Ekonomiczna, ul. Armii Krajowej 110, 81–824 Sopot, pok. 201

E-mail: gazeta@ug.edu.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.

Od czerwca 2020 roku artykuły w „Gazecie Uniwersyteckiej” ukazują się w ramach licencji CC BY 4.0 International