Witamy na stronie internetowej „Gazety Uniwersyteckiej”

„Gazeta Uniwersytecka” jest pismem społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, które dedykowane jest szerokiemu gronu osób związanych z naszą uczelnią. Czytana jest przez nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych, studentów, doktorantów, absolwentów, emerytowanych pracowników oraz wszystkich przyjaciół Uniwersytetu Gdańskiego.
Na łamach pisma publikowane są informacje dotyczące życia uczelni, artykuły poruszające tematy z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, a także sportu akademickiego i kultury akademickiej.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.
Od czerwca 2020 roku artykuły w „Gazecie Uniwersyteckiej” ukazują się w ramach licencji CC BY 4.0 International

Zapraszamy do lektury i do współpracy!

REDAKCJA:

logo Gazeta Uniwersytecka Uniwersytetu Gdańskiego

REDAKTOR NACZELNY:
Tomasz Neumann

REDAKTORKI:
Sylwia Dudkowska-Kafar
Agnieszka Bień
Agata Myszka

SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE:
Ka Leszczyńska

KOREKTA:
Aleksandra Pryczkowska

PROJEKT LAYOUTU
Studio Spectro

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. Wiesław Długokęcki – przewodniczący
prof. dr hab. Bernard Lammek
dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG
dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG
dr Piotr Zieliński
mgr Magdalena Nieczuja-Goniszewska
mgr Łukasz Bień

WYDAWCA:
Uniwersytet Gdański