Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Inne 9 SEA-EU for ALL

SEA-EU for ALL

utworzone przez | mar 3, 2023 | Inne, Współpraca

PREZYDENCJA UG W SOJUSZU

W dniach 7–10 lutego 2023 roku w Kadyksie odbył się pierwszy szczyt międzynarodowego zespołu SEA-EU 2.0, w którym brali udział przedstawiciele wszystkich uczelni i miast partnerskich. Spotkania kick-off meeting oficjalnie rozpoczęły drugą edycję projektu, w której powitaliśmy nowych członków z uniwersytetów w Neapolu, Algarve i Bodø. Celem działań pozostanie utworzenie międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową i dydaktyczną, a także wspierał innowacje oraz transfer wiedzy.

Spotkanie w Kadyksie miało wyjątkowe znaczenie dla Uniwersytetu Gdańskiego, który objął półroczną prezydencję w sojuszu European University of the Seas. Z tej okazji w obradach wzięła udział liczna reprezentacja UG.

OBRADY RADY NADZORCZEJ

Głównym punktem programu było zebranie Rady Nadzorczej, w której skład wchodzą wszyscy rektorzy uczelni partnerskich oraz studenci. Mowę inauguracyjną wygłosił rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski. – Czas od początku projektu był dla sojuszu europejskich uniwersytetów nadmorskich czasem pełnym zmian, nowych współpracowników i partnerstwa na najwyższym poziomie. Doświadczyliśmy kryzysów pandemii, wojny, a wszystkie kraje zmagały się z pogorszeniem warunków ekonomicznych. W tych trudnych czasach pokazaliśmy, że nasza międzynarodowa społeczność jest naprawdę wspólnotą, łączącą pracowników naukowych, administracyjnych, wspierającą mobilność i nowe edukacyjne kursy dla studentów oraz organizującą inicjatywy sportowe i kulturalne – podkreślił rektor. – Trzy lata współpracy pomiędzy uniwersytetami z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu i Malty zakończył rejs badawczy z Polski do Hiszpanii statku badawczego UG – r/v „Oceanograf”. Rejs był potwierdzeniem naszej doskonałej współpracy pomiędzy uczelniami SEA-EU. Jej sukces dowodzi, że oprócz wspaniałych inicjatyw naukowych działamy w oparciu o wspólne europejskie wartości, nie zapominając o naszych przyjaciołach z Uniwersytetu w Odessie. Pokazaliśmy, że potrafimy realizować swoje marzenia.

Podczas spotkania Rady omówiono również najważniejsze założenia postawione przed SEA-EU jako uniwersytetem europejskim. Jednym z nich jest rozwijanie różnorodnych ścieżek edukacyjnych i wspólnych programów nauczania przy jednoczesnym usuwaniu barier akademickich. Wszystkie działania mają promować integrację, różnorodność, równość płci i tworzyć środowisko tożsamości europejskiej, a dodatkowo wspierać zaangażowanie w zrównoważony rozwój w ramach wypełniania celów zrównoważonego rozwoju. Podejmowane inicjatywy mają na celu także zachęcenie do intensyfikacji mobilności studentów oraz pracowników, co jest jednym z największych wyzwań dla uczelni partnerskich. W czasie spotkania prof. Fidel Echevarría, generalny koordynator SEA-EU z Uniwersytetu w Kadyksie, zauważył również, że SEA-EU ma szansę być wzorem do naśladowania dla innych uniwersytetów w Europie i na świecie, ponieważ funkcjonuje jako „poligon doświadczalny”.

Zwieńczeniem obrad Rady Nadzorczej była uroczystość zaprzysiężenia rektorów dziewięciu uniwersytetów, którzy zaprezentowali się w uczelnianych togach, wygłosili krótkie przemówienia w ojczystych językach oraz podpisali listy intencyjne. Rektorzy wskazywali na wagę dotychczasowej współpracy i potencjał sojuszu wzmocnionego nowymi partnerami. Uniwersytet Gdański reprezentował prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG. W jego przemowie znalazł się symboliczny fragment oddający charakter aliansu: – W książce Ziemia, planeta ludzi Antoine de Saint-Exupéry napisał, że »Dopiero wtedy oddychamy, kiedy jesteśmy związani z naszymi braćmi wspólnym celem znajdującym się poza nami, a doświadczenie uczy, że kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, ale patrzeć razem w tym samym kierunku. Kolegami są tylko ci, którzy związani jedną liną wspinają się na ten sam szczyt«. Wierzę, że ta symboliczna lina, którą są wspólne działania, badania, wymiana doświadczeń, pozwoli nam razem wspinać się, by podejmując nowe wyzwania – osiągać coraz to nowe cele i poszerzać horyzonty – badawcze, naukowe, ludzkie.

POSIEDZENIE KOMITETU WYKONAWCZEGO

Bardziej roboczy charakter miało posiedzenie Komitetu Wykonawczego, składającego się z liderów pakietów zadań i koordynatora projektu, na którym przedstawiono zespoły eksperckie z poszczególnych uczelni partnerskich oraz najważniejsze cele projektu. Spotkanie otworzyła prorektor ds. współpracy międzynarodowej, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG. W swoim przemówieniu podkreśliła ona znaczenie nowego modelu kształcenia i wymiany akademickiej tworzonej w ramach SEA-EU. Prorektor zaznaczyła również, że przed Uniwersytetem Gdańskim stoją bardzo ważne zadania, ponieważ jest on odpowiedzialny za kluczowy pakiet roboczy „European Campus Life”, którego celem będzie stworzenie inkluzywnych, cyfrowych, ekologicznie interdyscyplinarnych oraz innowacyjnych ścieżek kształcenia. Nad realizacją zadania będzie czuwał specjalnie powołany zespół ekspertów złożony ze studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych UG.

W posiedzeniu brali udział także prorektor ds. współpracy i rozwoju, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, prodziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG, oraz przedstawiciele studentów: Joanna Jakubowska z Wydziału Nauk Społecznych i Hubert Czyż z Wydziału Biologii.

SPOTKANIA INNYCH GREMIÓW

Program wydarzeń w Uniwersytecie w Kadyksie przewidywał również spotkania zespołu koordynującego projekt, podczas którego omawiano przyjęte założenia dotyczące budżetu, komunikacji oraz harmonogramu działań. Uniwersytet Gdański reprezentowała managerka projektu SEA-EU 2.0 na UG, Marlena Rutkowska-Myzyk, kierowniczka Biura Projektu SEA-EU, Natalia Lubińska, ekspertka ds. jakości i etyki, Paulina Pawelska, oraz kierowniczka Działu Procedur Zakupowych, Paulina Jędrzejczyk.

Ostatniego dnia miały miejsca spotkania Zespołu ds. Jakości i Etyki, w którego pracach brali udział koordynator Biura Radców Prawnych UG, Maciej Siwy, i Paulina Pawelska z Biura Projektów Rozwojowych. W dniu tym odbyły się też obrady przedstawicieli miast partnerskich i portów, w których Gdańsk reprezentował doradca Prezydenta Gdańska, dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG. Przy okazji szczytu SEA-EU w Kadyksie odbyły się także spotkania zespołu reSEArch-EU, w których uczestniczyły: prorektor ds. współpracy i rozwoju, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, oraz Justyna Sikorska z Biura Analiz i Ekspertyz.

***

W SEA-EU 2.0 będzie zaangażowanych 9 uniwersytetów kształcących ponad 150 000 studentów i zatrudniających 18 000 pracowników. Społeczność naukowa z Kadyksu, Brestu, Kilonii, Gdańska, Splitu, Malty, Neapolu, Algarve, Bodø będzie dzielić się wiedzą, platformami oraz zasobami w celu realizacji wspólnych programów nauczania lub modułów obejmujących różne dyscypliny. Dla wszystkich członków oznacza to także ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami, lokalnymi władzami, pracownikami naukowymi oraz badaczami w celu znalezienia rozwiązań wyzwań zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Szczegółowe informacje na temat założeń projektu SEA-EU 2.0 można znaleźć w dokumencie Executive Dossier. Jully 2022, dostępnym w internecie.

Biuro Projektu SEA-EU


Załączniki