Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Kultura 9 W poszukiwaniu nowych perspektyw dla kultury studenckiej

W poszukiwaniu nowych perspektyw dla kultury studenckiej

utworzone przez | gru 17, 2022 | Kultura

Pod koniec listopada zespół Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator” udał się do Lublina na podsumowanie trzyletniego projektu o nazwie Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej, którego inicjatorem i organizatorem było Akademickie Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie „Chatka Żaka”.

Chatka Żaka to kultowe miejsce na kulturalnej mapie Lublina. W dużym, doskonale wyposażonym budynku swoje artystyczne pasje rozwijają studenci wszystkich lubelskich uczelni. W 2019 roku dyrektorka placówki, Izabela Pastuszko, postawiła przed swoim zespołem zadanie, które wydawało się karkołomne, jednak dzięki jej konsekwentnemu działaniu i wsparciu ze strony Narodowego Centrum Kultury udało się je w pełni zrealizować.

Pierwszym etapem przedsięwzięcia było przeprowadzenie badania kondycji i kierunków rozwoju kultury studenckiej oraz motywów uczestnictwa studentów w kulturze. W efekcie kilkumiesięcznych analiz prowadzonych zarówno wśród studentów, jak i wśród jednostek kulturalnych działających w strukturach uczelni wyższych powstał raport Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce.

Raport zrodził się z pytań o rolę i miejsce kultury studenckiej w dzisiejszej kulturze polskiej, jej charakter i skalę, misję uniwersytetów jako środowisk kulturotwórczych oraz o potrzeby młodych ludzi w zakresie samorozwoju i budowania więzi. W toku badań zdiagnozowano rodzaje uczestnictwa studentów w kulturze, ich motywacje i potrzeby kulturalne, aktywność twórczą, wydatki na kulturę oraz funkcjonowanie akademickich instytucji kultury. Jest to pierwsze tego typu badanie przeprowadzone w Polsce, a jego znaczenie podkreśla fakt, że obecnie liczba studentów jest trzykrotnie wyższa niż 30 lat temu. Jak podkreślali autorzy raportu, badanie preferencji i potrzeb studentów jest ważne nie tylko ze względu na liczebność tej grupy, lecz także, a nawet – przede wszystkim – z uwagi na jej potencjał w budowaniu przyszłości.

Kolejnym etapem projektu było zaproszenie do Lublina reprezentantów akademickich jednostek zajmujących się aktywnością artystyczną w celu stworzenia płaszczyzny do kooperacji i realizacji wspólnych projektów oraz budowania marki kultury studenckiej w Polsce. Od 20 do 22 października 2021 roku w Chatce Żaka gościli przedstawiciele 11 spośród 16 istniejących akademickich centrów kultury działających przy uczelniach wyższych. Debaty, warsztaty, pokazy grup twórczych z całej Polski i spotkania animacyjne były krokiem milowym nie tylko w kierunku integracji i sieciowania, lecz także ku dogłębnemu rozpoznaniu obszaru kultury studenckiej i możliwości dalszej efektywnej współpracy.

Jesienią tego roku przyszedł czas na trzeci etap – skoordynowane działania mające charakter wymiany kulturalnej pomiędzy ośrodkami w całej Polsce. W ramach projektu ŻakArt w 13 miastach akademickich odbyło się 37 wydarzeń artystycznych. I tak 4 listopada w Sali Teatralnej im. prof. Jerzego Limona w budynku Neofilologii UG grupa teatralna KloszArt z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wystawiła komedię kostiumową Kandydatki na żonę, a 18 listopada Studio Wokalne UG wystąpiło gościnnie w Studenckim Klubie „Wspak” na zaproszenie Centrum Nauki i Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prezentując program złożony z piosenek Adele, który wcześniej został bardzo ciepło przyjęty na trójmiejskich scenach.

Zwieńczeniem trzyletnich działań było spotkanie w Lublinie w dniach 24–26 listopada br., podczas którego podsumowano dotychczasowe efekty i wyznaczono cele na przyszłość. W kolejnych latach podejmowane będą dalsze działania mające na celu wzbogacanie oferty kulturalnej przez studenckie centra kultury, otworzenie się na społeczność lokalną, akcentowanie włączającego charakteru aktywności kulturalnych, zwiększenie udziału akademickich jednostek kultury w procesie kształcenia, poszukiwanie rozwiązań systemowych wspierających rozwój kultury studenckiej i dalszą współpracę pomiędzy akademickimi instytucjami kultury.

Bez wątpienia Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej unaoczniło siłę i potencjał kultury studenckiej w Polsce i pozwoliło na nawiązanie długofalowej współpracy pomiędzy jednostkami kultury studenckiej, biorącymi udział w projekcie. Cieszymy się, że Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator” zostało zaproszone do udziału w każdym z etapów projektu, dzięki czemu wpisało się w ogólnopolską sieć współpracy na płaszczyźnie kulturalnej.

Zespół ACK


Załączniki

  • 52-53 (725 kB)
    04.04.2023